RODO

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FILAR Fijałkowski Spółka Komandytowa, siedziba: Zaryń 46, 62-619 Sadlno, adres e-mail: biuro@filar.info.pl.

2. Cel: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z zawarciem i wykonaniem umowy, oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń – w przypadku, gdy jest Pan/Pani Klientem lub Kontrahentem; Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez firmę w celu nawiązania kontaktu i ustaleniu zasad współpracy z firmą osobiście, bądź wszelkimi dostępnymi środkami komunikacji – w przypadku, gdy jest Pan/Pani potencjalnym klientem. Administrator prowadzi również monitoring zakładu pracy w celu zapewnienia bezpieczeństwa mienia i pracowników, a także w celu realizacji obowiązków prawnych wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

3. Podstawy prawne: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem oraz polskimi przepisami prawa na podstawie: 1) art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia w celu realizacji postanowień łączącej Panią/Pana z firmą umowy – jeżeli jest Pan/Pani Klientem/Kontrahentem; 2) art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na firmie; 3) art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia z uwagi na realizację celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez firmę, w tym do ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń – jeżeli jest Pan/Pani Klientem/Kontrahentem.

4. W zakresie przetwarzania danych osobowych, posiadają Państwo następujące prawa: 
  • dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa, mają Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
  • prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa, mogą Państwo zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych, wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,
  • prawo do usunięcia - korzystając z tego prawa, mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku, dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania, realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi.
  • prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa, mogą Państwo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku, możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania.
  • prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany.
  • prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa, mogą Państwo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f. (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie, jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych, objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie - w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, w przypadku jeżeli przetwarzania, dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
5. W przypadku, gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane będą przetwarzane do momentu jej rozwiązania, a następnie przez okres wskazanym w powszechnie obowiązujących przepisach. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane. Jeżeli dane były zbierane na podstawie zgody, to dane będą przechowywane do czasu jej cofnięcia.

6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy RODO.

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w przypadku zawarcia umowy, a następnie obowiązkowe, jeżeli ich podanie wynika z przepisów prawa.

8. Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.

9. W niektórych sytuacjach, mamy prawo przekazywać Państwa dane dalej (jeśli jest to konieczne), aby móc wykonywać nasze usługi. Możemy przekazywać Państwa dane, w szczególności następującym odbiorcom:
  • podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy czynności przetwarzania danych,
  • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  • innym odbiorcom danych np. bankom, podmiotom dostarczającym przesyłki.
10. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.
Fabryka Papierów Higienicznych
FILAR Fijałkowski Sp. Komandytowa


Aleja Zwycięstwa 68A
87-860 Chodecz

MAGAZYN:+48 696 42 77 31 TEL.:+48 694 05 36 18 TEL.:+48 606 22 77 31
Producent Papierów Higienicznych
FILAR Fijałkowski Sp. Komandytowa


Zaryń 46
62-619 Sadlno, gm. Wierzbinek

TEL. / FAX:+48 63 26 14 884 TEL.:+48 63 26 14 883 TEL.:+48 63 26 14 700
eu.png
RODO  |  © FILAR Fijałkowski Sp. k. Wykonanie: Strony www Słupsk